Kérjük figyelmesen olvassa el!

A laptopkonyha.hu adatvédelmi nyilatkozata

Alábbi adatvédelmi nyilatkozatot a Média Center Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) adta ki, a tulajdonát képező és üzemeltetésében lévő, a www.laptopkonyha.hu oldalon biztosított különféle szolgáltatások -többek között hirdetési szolgáltatás, fórumok, szavazások, nyereményakciók, regisztrációhoz kötött játékok illetve bármilyen más szolgáltatás (együttesen: Szolgáltatás) - keretében történő, a felhasználók (továbbiakban: Felhasználó) személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályai ismertetésére.

Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy személyes adatainak megadása önkéntesen történik, ezért azok megadása előtt ismerje meg részletesen az alábbi adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Az adatgyűjtési szolgáltatásokról való leiratkozást az alábbi oldalon teheti meg.

1         A Felhasználók személyes adatainak kezelését az Üzemeltető végzi.

2         A Felhasználókra vonatkozó adatokat a Senswerk Kft. szerverein tároljuk.

3         A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az 1992. évi LXIII. Törvény (közérdekű adatok nyilvánossága) és az 1995. évi CXIX. Törvény (kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelése) alapján történik.

4         A Felhasználó személyes adatai kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az adott felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek.  Felhasználó bármikor ingyenesen kérhet tájékoztatást, adataiban történő módosítást, javítást, illetve indoklás nélkül azonnali törlést az adatkezelőnél.

5         A Felhasználó Üzemeltető által kezelt személyes adatait kizárólag az Üzemeltető és a Senswerk Kft. munkatársai ismerhetik meg.

6         A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik.
A látogató a weboldal látogatásával beleegyezik abba, hogy személyes adatnak minősülő adatait (pl. IP címet, cookie-azonosítót) a weboldal kezelje.

7         A laptopkonyha.hu oldal használata ingyenes, de egyes tartalmak, szolgáltatások csak regisztráció után hozzáférhetők.  Minden esetben egyértelműen közöljük, milyen személyes adatok megadása szükséges ezen tartalmak, szolgáltatások igénybevételéhez. Felhasználó nem köteles személyes adatainak megadására, de ezzel elfogadja, hogy bizonyos tartalmak számára nem lesznek hozzáférhetők a laptopkonyha.hu oldalon.

8         Az adatszolgáltatás valóságnak történő megfelelését Felhasználó elismeri. A személyes azonosító és/vagy jelszó nem megfelelő használatából adódó következmények kizárólag a Felhasználó felelősségét terhelik (pl. személyes azonosító, jelszó harmadik személynek történő átadása és ebből fakadó, jogi kötelezettségek alanya). Amennyiben a személyes azonosító vagy jelszó titkossága nyilvánvalóvá vált Felhasználó számára, célszerű ezeket az adatokat a legrövidebb időn belül megváltoztatni.

9         Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek az adott felhasználó személyes azonosítására alkalmas adatokat. Az egyes felhasználói személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

 • Az egyes felhasználók személyes azonosítója (felhasználónév) nyilvános, mindenki számára hozzáférhető adat, és az egyes felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenysége a személyes azonosítójuk alapján bárki által követhető és visszakereshető, így abból személyes adatnak minősülő következtetések is levonhatóak.
 • A felhasználó maga, vagy más személy felfedi egy adott felhasználó személyazonosságát vagy egyébként másoknak lehetővé teszi személyes azonosítását és ebből kifolyólag a Szolgáltatása keretében kifejtett tevékenység személyéhez történő kötését.
 • A felhasználó e-mail címét is nyilvánosan elérhetővé teheti.
 • Gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető is jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy elérhetővé tenni az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.
 • A Szolgáltatás bizonyos részeit független szolgáltatók biztosítják vagy üzemeltetik. Amennyiben egy felhasználó úgy dönt, hogy ezeket a szolgáltatásokat is igénybe veszi, és ennek keretében személyes adatokat ad meg, az ilyen adatkezelésre az adott független szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata vonatkozik.
 • Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében. Az Üzemeltető a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket teljesíti és ennek keretében az egyes felhasználók valamennyi jogszerűen kezelt adatát kiadhatja az erre jogosult szervnek vagy személynek.

10    Harmadik személyek képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján az Üzemeltető a felhasználók kifejezett hozzájárulása hiányában is jogosult bizonyos személyesnek minősülő adatok, többek között számlázási és forgalmi adatok kezelésére. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján az Internet-hozzáférést biztosító és más hírközlési szolgáltatók is jogosultak bizonyos körben a felhasználók személyes és egyéb adatainak kezelésére.

11    A Szolgáltatás használatával a felhasználó és az Üzemeltető hírközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik, ezért Üzemeltető fokozottan ügyel az ellenőrzési és biztonsági követelmények betartására. Ennek megfelelően az Üzemeltető az adatvédelmi jog érvényben lévő előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön és ennek érdekében megfelelő biztonsági intézkedéseket használ.

12    A regisztrált adatokat módosítani az alábbi módon lehet:

 • belépés után az "Adatmódosítás"-ra kattintva
 • elfelejtett jelszó esetén a "lépjen be" fül alatt kattinthat az "elfelejtett jelszó" ikon-ra

13    Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető, vagy az adatfeldolgozó megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

14   Az Üzemeltető a Felhasználó által a közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy

 • a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személy személyes adatait adja meg,
 • a felhasználó nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja,
 • a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte,
 • a Szolgáltatás használata során kárt okozott,

Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

15   Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi az „Adatvédelem” címszó alatt.

Tájékoztatjuk, hogy a Weboldalon az „Infinety Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.) („Infinety Invest”) a külső hirdetésekhez kapcsolódóan közvetlen üzletszerzési célból cookie-kat helyez el az Ön számítógépén és/vagy mobil eszközén, amelyeket az Infinety Invest harmadik személyek részére –adatértékesítés vagy egyéb módon történő felhasználás céljából – továbbíthat. Ezen harmadik személyek az Infinety Investtel szerződéses kapcsolatban álló hirdetők, ügynökök, illetve egyéb üzleti partnerek. Tájékoztatjuk, hogy ezen cookie-k kezelése tekintetében adatkezelőnek az Infinety Invest minősül.

Az Infinety Invest által elhelyezett cookie-król bővebb információkért kérjük, hogy látogasson el a www.infinety.hu weboldalra. Az Infinety Invest Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el:    

https://infinety.hu/upload/files/infinety_group_adatvedelem.pdf.

Budapest, 2010.november 22.