Hirdetés

Játékszabályzat: Regisztráljon! - nyereményjáték

A játék időtartama: 2013. november 16. - december 15. 23:59
A pályázat kiírója a Média Center Kft . (továbbiakban „Kiíró”)

1. A játékban (továbbiakban a „Játék”) való részvétel feltétele, hogy a Játékos 2013. november 16 – 2013. december 15.23.59 óra között regisztrálja magát a www.laptopkonyha.hu oldalon.

2. A Játékban kizárólag a 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, nem cselekvőképtelen, bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, 16. életévüket betöltött, magyar állampolgár természetes személyek (továbbiakban a„Játékos”) vehetnek részt.

3. A játékban nem vehetnek részt:

a. A Média Center Kft. munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;

b. a Média Center Kft. megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;

A Játékban a Játék kezdő időpontja előtt, illetve záró időpontja után érkezett regisztrációk nem vesznek részt.

A Kiíró kizárhatja a Játékból a Játékost, amennyiben a nyereményre azért nem jogosult, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Kiírót felelősség nem terheli. A Játékos az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik.

Jelen Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi minden, a Játékkal kapcsolatos hirdetésben vagy tájékoztató anyagon közzétett útmutatás, szabály és feltétel – azzal a kikötéssel, hogy bármilyen összeütközés vagy ellentmondás esetén a jelen Játékszabályzatban közzétett rendelkezések megelőznek minden más hasonló útmutatást, szabályzatot és feltételt.

Egy Játékos kizárólag egy IP címmel jogosult a Játékban résztvenni. Amennyiben a Játékos nem a saját maga nevében vesz részt a Játékban, a más nevének használatának jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Kiíró mindennemű felelősségét kizárja. A Játék időtartama alatt egy játékos kizárólag egy nyeremény megnyerésére jogosult.

A Játékos pályázatának hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, telefonszám elírás, stb.), a postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Kiíró és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget.

A sorsolás nyertesei jelen játékszabályzatban meghatározott nyereményre jogosultak. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy kizárja a Játékból azon játékosokat, akik a játék eredményét tisztességtelen módon befolyásolják vagy megpróbálják befolyásolni.

A regisztrálók közül 3+28 db nyertes kisorsolására gépi húzással kerül sor a Senswerk Kft. alábbi címén: 1132 Budapest, Visegrádi utca 23. II./2. A sorsolás nem nyilvános.

A sorsolás időpontja: 2013. december 16. 12:00

Nyeremények:

  • 1 db Kitchen Aid 5KFP1335EER  multifunkcionális kisgép
  • 1 db Kitchen Aid 5KHB2571EER botmixer garnitúra 
  • 1 db Kitchen Aid 5KFC3515EER  aprító 
  • 28 db Best Form (Insumed) tápszerpor, amihez ingyenes állapotfelmérés

Minden regisztráló 15%-os kedvezményre jogosító kupont kap a netedény.hu jóvoltából, melyet 2013.11.18-től 2014.02.28-ig használhat fel a www.netedeny.hu websopban vagy a Netedény üzletekben történő vásárlás esetén.

A Kiíró a nyeremények tekintetében nyertesenként 1 db tartaléknyertest határoz meg, illetve sorsol.

A tartaléknyertes Játékosok a meghatározás illetve kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes a jelen Játékszabályzatban leírt bármely személyi és/vagy tárgyi feltételnek, vagy a jelen játékszabályzatban írt bármely feltételnek nem felel meg, s így pályázata érvénytelenség miatt kizárásra kerül.

A nyertes személyes adatait (név, lakóhely, e-mailcím) a www.laptopkonyha.hu regisztrációs felületén adja meg, amin a Média Center Kft. értesíti a nyereményének átvételéről.

Kiíró a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.

Amennyiben a nyertes nem jelentkezik, a Kiíró a nyertességre vonatkozó értesítés megküldésétől számított 14 naptári napon keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyertes attól a naptól számított 14 naptári napon belül sem érhető el, hogy a Kiíró először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, a nyeremény átszáll a tartaléknyertesre.

A nyereményeket a Média Center Kft. személyes átvétel keretén belül adja a nyertes játékos részére (cím: 1119 Budapest, Sopron u. 40.).

A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Kiírónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

A Kiíró fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa megváltoztatásának jogát. A Kiíró kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

Kiíró jogosult kizárni a Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Kiíró nem vállal felelősséget a téves adatközlésből, a postai kézbesítés késedelméből, elmaradásából eredő problémákért. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, készpénzre át nem válthatóak. A nyeremények utáni nyereményadó fizetési kötelezettséget a Kiíró viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

A Játékos a Játékban való részvétellel:

  • feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, továbbá nyertessége esetén a nyerteslista kommunikálásához (kizárólag név és városnév) illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Kiíró és a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényrendelkezéseinek megfelelően kezeljék;
  • tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a jelen illetve későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül;
  • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Kiíró jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa;
  • tudomásul veszi, hogy Kiíró a Játékosok által megadott elérhetőségre hírlevelet, kereskedelmi és marketing célú üzeneteket küldhet a saját vagy partnerei nevében.

A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot.

Kiíró a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja.

Budapest, 2013.11. 14. Média Center Kft.